เบอร์เดิม เปลี่ยนมาใช้ NTmobile

บริการคงสิทธิเลขหมาย Mobile Number Portability

Thumbnail

คงสิทธิเลขหมาย คืออะไร?

MNP (Mobile Number Portability) คือ การบริการคงสิทธิใช้เลขหมายเดิมแต่สามารถเปลี่ยนผู้ให้บริการสถานที่ หรือ ประเภทบริการได้ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่ใช้บริการ แบบเติมเงิน (prepaid) หรือ แบบรายเดือน (postpaid)ก็สามารถใช้บริการนี้ได้

เบอร์เดิมค่ายใหม่ ง่ายๆแค่ 4 ขั้นตอน
Thumbnail

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมตัว...พร้อมก่อนย้าย

 • สำหรับระบบรายเดือนต้องไม่มียอดค้างชําระกับค่ายเดิม
 • สำหรับระบบเติมเงินหากยังไม่ได้ลงทะเบียนไว้ในระบบ ต้องทำการลงทะเบียนกับค่ายเดิมก่อนทั้งนี้ยอดเงินและวันคงเหลือไม่สามารถโอนมาจากค่ายเดิมได้
 • ชื่อของผู้ขอย้ายต้องตรงกับชื่อที่ลงทะเบียนไว้ในระบบ
 • เลขหมายที่ขอโอนย้ายต้องไม่มีภาระผูกพันสัญญาใดๆ กับค่ายเดิม
   

Thumbnail

ขั้นตอนที่ 2 เตรียมเอกสารพร้อมก่อนย้าย

 • บุคคลธรรมดา สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเอง หรือบัตรอื่นๆที่มีภาพถ่ายซึ่งหน่วยงานราชการออกให้
 • นิติบุคคล สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ที่ออกไม่เกิน 3 เดือน(หากให้ผู้อื่นมายื่นแทน กรรมการหรือผู้มีอำนาจลงนาม ต้องรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกหน้า พร้อมประทับตรานิติบุคคล ถ้ามี)
 • กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นคำขอแทน ต้องแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจโดยลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเอง

Thumbnail

ขั้นตอนที่ 3 เตรียมย้ายค่ายใหม่

 • กรอกแบบฟอร์มคำขอโอนย้าย และยื่นเอกสาร ที่ NT Shop ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • รับซิมการ์ดใหม่ของ NTmobile (ซิมที่ได้รับไปยังไม่สามารถใช้งานได้ ให้ใช้ซิมเดิมต่อไปก่อน)
 • รอรับ SMS แจ้งผลการขอโอนย้ายซึ่งจะส่งมาที่ซิมเดิมของท่านอนุมัติ พร้อมระบุวันและเวลาที่สามารถใช้บริการ NTmobile ได้ไม่อนุมัติ พร้อมระบุสาเหตุ ทั้งนี้ท่านต้องติดต่อกลับค่ายเดิม

Thumbnail

ขั้นตอนที่ 4 ยื่นเอกสารรับซิม

 • เริ่มใช้บริการ NTmobile พร้อมรับ SMS ต้อนรับและยืนยันโปรโมชั่น

ฝากคำถามกับเรา

กรอกข้อมูลส่วนตัว