เงื่อนไขการส่งเสริมการขาย

 1. รายการส่งเสริมการขายระบบรายเดือน ชุด “ TOTmobile Start up ” เป็นรายการส่งเสริมการขายขั้นเริ่มต้น ตามประกาศของ กสทช. ที่กำหนดให้โครงสร้างอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ ของผู้ให้บริการทุกรายจะต้องใช้อัตราเดียวกัน เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งานของรายการส่งเสริมการขาย และผู้ใช้บริการไม่เลือกรายการส่งเสริมการขายใหม่ ให้ผู้รับใบอนุญาตให้บริการตามรายการส่งเสริมการขายเดิมต่อไปได้เป็นลำดับแรก หากไม่มีรายการส่งเสริมการขายเดิม ให้ผู้รับใบอนุญาตเปลี่ยนไปให้บริการรายการส่งเสริมการขายขั้นเริ่มต้น
 2. รายการส่งเสริมการขายระบบรายเดือน ชุด “ TOTmobile Start up ” เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป สิทธิ์ที่ได้รับตามโปรโมชั่นไม่สามารถสะสม หรือขอคืนเป็นเงินได้
 3. อัตราค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 4. สำหรับแพ็กเกจ “ TOTmobile Start up ” ผู้ใช้บริการรับสิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ต TOTmobile ได้อย่างต่อเนื่อง ตามความเร็วสูงสุดในแต่ละแพ็กเกจที่ได้รับตลอดการใช้งานเมื่อใช้งานครบตามปริมาณในแพ็จเกจที่เลือกแล้ว ระบบจะปรับความเร็วลดลงไม่เกิน 384 Kbps.
 5. กรณีผู้ใช้บริการโทรไปยังเลขหมายพิเศษ 4 หลัก (ที่มีค่าใช้จ่าย) อัตราค่าบริการของเลขหมาย 4 หลัก  ระบบจะหักจากสิทธิ์การโทรฟรีที่ได้รับในแต่ละเดือนก่อน และเมื่อสิทธิ์โทรฟรีหมด ระบบจะคิดอัตราค่าบริการตามที่ผู้ใช้บริการเลขหมาย 4 หลัก กำหนด ยกเว้นเลขหมาย 4 หลัก ที่ให้บริการในอัตราพิเศษ เช่น Bug 1113 จะไม่รวมในสิทธิ์โทรฟรีที่ได้รับ
 6. กรณีลูกค้าเปิดใช้งาน Roaming และหน้าจอแสดงสัญญาณ Roaming และผู้ใช้บริการโทรออกไปยังเลขหมายอื่นหรือใช้งาน Internet ระบบจะคิดอัตราค่าบริการโดยไม่รวมอยู่ในสิทธิโทรฟรี และสิทธิ์ใช้งาน Internet ฟรี ที่ได้รับในแต่ละเดือน ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถปิดบริการ Roaming ด้วยการกด *106*1# โทรออก
 7. กรณีวันที่เริ่มเปิดใช้บริการในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ตรงรอบบิล จะคิดอัตราค่าใช้บริการในรอบบิลนั้น  เป็นแบบคิดตามวันที่ผู้ใช้บริการใช้งานจริง (Pro Rate)
 8. อัตราค่าโทรศัพท์ SMS และอัตราการใช้งาน Internet TOTmobile ตามตารางข้างต้น ส่วนเกินจากการใช้งานคิดอัตราตามที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น
 9. กรณีที่ผู้ใช้บริการมียอดค้างชำระค่าใช้บริการ.ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม.ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า บมจ.   ทีโอที มีสิทธิระงับการใช้บริการชั่วคราวหรือถาวรภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะได้ชำระค่าใช้บริการที่ค้างชำระนั้นถูกต้องและครบถ้วนแล้ว
 10. อัตราค่าโทรศัพท์และการใช้งานอินเทอร์เน็ต TOTmobile ตามตารางข้างต้น สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น ไม่รวมค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ  ค่าโอนสายระหว่างประเทศ ค่าบริการข้ามแดนอัตโนมัติ บริการออดิโอเท็กซ์ ค่าบริการหมายเลขพิเศษอื่นๆ และค่าธรรมเนียมที่อาจจะมีขึ้นในอนาคต
 11. อัตราค่าบริการโทรออกไปยังต่างประเทศ ผ่านหมายเลข 007 และ 008 จะคิดอัตราตามที่ บมจ.ทีโอที เรียกเก็บ
 12. ผู้ใช้บริการควรศึกษาเงื่อนไขการใช้งาน อัตราค่าบริการ วิธีการตั้งค่าการใช้งาน.พื้นที่การให้บริการอัตราความเร็วของอินเทอร์เน็ต TOTmobile เป็นอัตราความเร็วที่วัดจากระบบในห้องปฏิบัติการอัตราความเร็ว ในการใช้งานจริงจะขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลา สภาพอากาศ ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ ปริมาณการรับ - ส่งข้อมูล และคุณภาพในการรับ - ส่งสัญญาณของอุปกรณ์เชื่อมต่อของผู้ใช้บริการ.บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเร็วที่ได้รับและผลที่เกิดขึ้นจากการไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 13. TOTmobile สงวนสิทธิ์ที่จะระงับ เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกบริการหากพบว่า ผู้ใช้บริการมีเจตนาไม่สุจริต ผิดกฎหมาย หรือขัดกับประกาศของทางราชการ
 14. TOTmobile สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายระบบรายเดือน ชุด “ TOTmobile Start up ” โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 15. ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบการใช้งานผ่านทาง www.totmobile.net และ Application TOTmobileทั้งนี้สามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ TOT mobile Contact Center 1777
 
ระยะเวลาส่งเสริมการขาย :  ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป