ตั้งค่าอุปกรณ์

ตั้งค่า Internet และ MMS ทั่วไป
   - ตั้งค่า APN Internet : APN = Internet
   - ตั้งค่า APN MMS : APN = mms
      - Message server : mms.totmobile.net:8002
      - MMS Proxy : 192.168.0.72:8080

 

การตั้งค่า AIR Card
   - APN : Internet
   - Access number : *99#
   - Username : <ไม่ต้องใส่>
   - Password : <ไม่ต้องใส่>

 

วีดีโอแสดงการตั้งค่าอุปกรณ์

 iOS
 Android
 Aircard