บริการคงสิทธิเลขหมายฯ (Mobile Number Portability : MNP)


มาทำความรู้จักกับ บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Number Portability : MNP)
MNP (Mobile Number Portability) คือ การบริการคงสิทธิใช้เลขหมายเดิมแต่สามารถเปลี่ยน ผู้ให้บริการ สถานที่ หรือ ประเภทบริการได้ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นลูกค้า ที่ใช้บริการแบบเติมเงิน (prepaid) หรือ แบบรายเดือน (postpaid) ก็สามารถใช้บริการนี้ได้
เบอร์เดิม ค่ายใหม่ ง่ายๆกับ TOT3G
วันนี้ลูกค้าทุกท่านที่สนใจเครือข่ายมือถือ 3G ที่สามารถตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ทางการสื่อสารบนโลกออนไลน์ของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ สามารถย้ายค่ายเบอร์เดิมมาใช้ TOT3G ได้ง่ายๆใน 4 ขั้นตอน
1. เตรียมตัวพร้อมก่อนย้าย
- สำหรับระบบรายเดือนต้องไม่มียอดค้างชำระกับค่ายเดิม
- สำหรับระบบเติมเงิน หากยังไม่ได้ลงทะเบียนไว้ในระบบ ต้องทำการลงทะเบียนกับค่ายเดิมก่อน ทั้งนี้ยอดเงินและวันคงเหลือไม่สามารถโอนมาจากค่ายเดิมได้
- ชื่อของผู้ขอย้ายต้องตรงกับชื่อที่ลงทะเบียนไว้ในระบบ
- เลขหมายที่ขอโอนย้ายต้องไม่มีภาระผูกพันสัญญาใดๆกับค่ายเดิม
2. เตรียมเอกสารพร้อมก่อนย้าย
- บุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเอง หรือบัตรอื่นๆที่มีภาพถ่ายซึ่งหน่วยงานราชการออกให้
- นิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ที่ออกไม่เกิน 3 เดือน (หากให้ผู้อื่นมายื่นแทน กรรมการหรือผู้มีอำนาจลงนาม ต้องรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกหน้า พร้อมประทับตรานิติบุคคลถ้ามี)
- กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นคำขอแทน ต้องแนบหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ โดยลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเอง
3. เตรียมพร้อมย้ายค่ายใหม่
- กรอกแบบฟอร์มคำขอโอนย้ายและยื่นเอกสาร ที่ TOT Shop ทุกสาขาทั่วประเทศ พร้อมชำระค่าธรรมเนียม 29 บาท (รวม VAT แล้ว)
- รับซิมการ์ดใหม่ของ TOT3G (ซิมที่ได้รับไปยังไม่สามารถใช้งานได้ ให้ใช้ซิมเดิมต่อไปก่อน)
- รอรับ SMS แจ้งผลการขอโอนย้ายซึ่งจะส่งมาที่ซิมเดิมของท่าน
* อนุมัติ พร้อมระบุวันและเวลาที่สามารถใช้บริการ TOT3G ได้
* ไม่อนุมัติ พร้อมระบุสาเหตุ ทั้งนี้ท่านต้องติดต่อกลับค่ายเดิม
- เปลี่ยนมาใช้ซิมการ์ดใหม่ และเริ่มใช้บริการ TOT3G พร้อมรับ SMS ต้อนรับและยืนยันโปรโมชั่น
4. สถานที่ให้บริการคงสิทธิเลขหมาย
ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที ทุกสาขาทั่วประเทศ