คำแนะนำชำระค่าบริการ

เงื่อนไขการชำระเงิน

1. โปรดชำระเงินภายในวันที่ที่กำหนด กรณีวันที่ที่กำหนดตรงกับวันหยุดให้เลื่อนเป็นวันถัดไป
2. กรณีชำระด้วยเช็ค/ตั๋วแลกเงิน ใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษี จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อทีโอที ได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว
3. กรณีไม่ชำระเงินภายในวันที่ที่กำหนด ทีโอที อาจงดให้บริการ
4. กรณีชำระค่าใช้บริการตามช่องทางข้อ (1.2) หากธนาคาร/บริษัทบัตรเครดิต ไม่สามารถหักค่าใช้บริการจากบัญชีของท่านได้ (ยกเว้นบัญชีของท่านปิดไปแล้ว) ท่านยังคงสิทธิการชำระค่าใช้บริการด้วยวิธีนี้ โดย ทีโอที จะนำหนี้ยอดรวมที่ต้องชำระทั้งสิ้น (Outstanding Balance) หักจากบัญชีของท่านต่อไป กรณีที่มีใบแจ้งค่าใช้บริการมากกว่า 1 ฉบับ ที่หักบัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต บัญชีเดียวกัน ทีโอทีจะรวมข้อมูลไปหักบัญชีเป็นรายการเดียว
5. ท่านรับภาระค่าธรรมเนียม กรณีชำระค่าใช้บริการตามช่องทางข้อ (1.1) และ (2)
6. สำหรับการชำระเงินตามช่องทางข้อ (1) และ (3) ทีโอที จะจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้ท่านพร้อมใบแจ้งค่าใช้บริการเดือนถัดไป
7. ลูกค้านิติบุคคล/ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย สามารถชำระค่าใช้บริการได้ตามช่องทางข้อ (1.2) (1.3) และศูนย์บริการลูกค้าทีโอที เท่านั้น อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    • ลูกค้านิติบุคคล : ค่าบริการรายเดือน 3% ค่าใช้บริการ 3%
    • ลูกค้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ : ค่าบริการรายเดือน และค่าใช้บริการ 1%